Všeobecne záväzné nariadenie obce

Dokumenty na stiahnutieNariadenia obce

VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora:
VZN-odpad2016.pdf
Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
DodatokVZN2-2012.pdf
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
VZN-daneaodpad.pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Straciny:
VZN-nakladaniesodpadom.pdf
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom:
VZN-znecistovanie-ovzdusia.pdf
VZN o ochrane drevín:
VZN-ochranadrevin.pdf
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN-1-2013.pdf