Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

 

Návrhu záverečného účtu za rok 2023:zaverecny-ucet-2023-navrh.pdf

Rozhodnutie - Kanalizácia a ČOV Veľké Straciny:  rozhodnutie-kanalizacia2024.pdf

Oznámenie o začatí územného konania - Kanalizácia: uzemne-konanie-vyhlaska-kanalizacia2024.pdf

Návrh - Dodatok v VZN 1/2022: navrh-dodatok-vzn-1-2022.pdf

Návrh - Pláni kontrolnej činnosti: kontrolor-plan2024.pdf

Zápisnice okrskovej volebnej komisie z volieb do NR SR 2023: zapisnica-volby2023.pdf

Oznámenie o zámere predaja: oznamenie-o-zamere-predaja-vs-2023.pdf

Podmienky predaja majetku obce: podmienky-predaja-majetku-obce-vs-2023.pdf

Návrh - Kúpna zmluva - Hanusova: navrh-kupna-zmluva-vs2023-hanusova.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-6-2023.pdf

Oznámenie o prevode majetku obce - zámer oznamenie-prevod-majetku-zamer2023.pdf

Návrh: Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Veľké Straciny navrh-priority-rozvoja-socialnych-sluaieb-v-obci-velke-straciny.pdf

Návrh záverečného účtu za rok 2022navrh-zaverecneho-uctu2022.pdf

Návrh VZN 1/2023 navrh-vzn1-2023.pdf

Návrh rozpočtového opatrenia 2/2023 navrh-rozpoc--opatrenia-2-2023.pdf

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 2022 uroven-triedenia-komunalneho-opadu-2022.pdf

Referendum - informácie pre voliča referendum2023-informacie.pdf

Plán kontrolnej činnosti 2023 1. polrok navrh-plan-kontrol-straciny2023.pdf

Referendum - informácie pre voliča referendum2023-informacia-volic.pdf

Referendum - určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti Referendum2023-volebna-miestnost.pdf

Referendum - zverejnenie elektronickej adresyReferendum2023-elektronicka-adresa.pdf

Referendum - vymenovanie zapisovateľa MVKReferendum2023-zapisovatel.pdf

Referendum - určenie zamestnanca zodpovedného za org. tech. zab.Referendum2023-zamestnanec-org-tech-zab.pdf

VÝSLEDKY: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 volby2022-vysledky.pdf

Informácie - Voľby do orgánov samosprávy obcí volby-2022-Informacia-obec.pdf

Informácie - Voľby do orgánov samosprávnych krajov  volby-2022-Informacia-kraj.pdf

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti Voľby2022-2.pdf

Určenie počtu poslancov Voľby2022-3.pdf

Voľba do orgánov samosprávy obcí a voľba do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 volby2022.pdf

Plán kontrolnej činnosti 2022 2. polrok navrh-plan-kontrola2022.pdf

Plán kontrolnej činnosti 2022 1. polrok plan-kontrolnej-cinnosti2022.pdf

Rozhodnutie - Farma rozhodnutie-farma-vs.pdf

Sčítanie obyvateľov ts_eso_januar2021.pdf